Accounts

MOUs

Visitors Counter

28278421

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક(ખેતી ઈજનેરી), જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા તેલીબીયા ખેતપેદાશોનું મુલ્યવર્ધન અને બજાર વ્યવસ્થા અંગે તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ખેડૂત તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક(ખેતી ઈજનેરી), જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા તેલીબીયા ખેતપેદાશોનું મુલ્યવર્ધન અને બજાર વ્યવસ્થા અંગે તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ખેડૂત તાલીમનું આયોજન.

Click here to see the details

JAU_001
JAU_002
JAU_003
JAU_004
JAU_005
JAU_006
1/6 
start stop bwd fwd

News

Advertisements