Accounts

MOUs

Visitors Counter

17753145

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ મુ. ચોરવાડ, જી. ગીર સોમનાથ ખાતે ખેડૂત શિબિરનું આયોજન.

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ મુ. ચોરવાડ, જી. ગીર સોમનાથ ખાતે ખેડૂત શિબિરનું આયોજન.

Click here to see the details

-->