Accounts

MOUs

Visitors Counter

16990007

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧ માં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ની માહિતી


શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓમાં ધોરણ-૧૨ પછીના ગ્રુપ-એ તથા ગ્રુપ-બી માટેના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સુચના

ગુજરાત રાજ્યની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સીટીમાં ધોરણ-૧૨(વિજ્ઞાન પ્રવાહ) પછીના એ-ગ્રુપ (PCM) તથા બી-ગ્રુપ (PCB)ના અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ માટેની અગત્યની સુચના (વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના એ-ગ્રુપના વિવિધ અભ્યાસક્રમના પ્રવેશના કટ ઓફ માર્ક્સ(%)

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના બી-ગ્રુપના વિવિધ અભ્યાસક્રમના પ્રવેશના કટ ઓફ માર્ક્સ(%)

ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ચારેય કૃષિ યુનિવર્સીટીઓમાં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની વિગત

ગુજરાતની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓમાં ચાલતા પોલીટેકનીક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો

ધોરણ-૧૦ પછીના પોલીટેકનિકમાં ચાલતા ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગે

Advertisements

-->