Accounts

MOUs

Visitors Counter

26043465

Tender / Advertisement

(Click over title to see the details)


પી.જી.આઈ.એ.બી.એમ., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા જીપ્સમ સીલીંગ તથા વોલ પેનલીંગની કામગીરીની જાહેરાત.
Advertisement details (Last date : 14/02/2023)

પ્રોસેસીંગ અને ફૂડ ઈજનેરી વિભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા Refractance Window Dryer Frame Fabrication ખરીદવાની જાહેરાત.
Advertisement details (Last date : 23/02/2023)

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા સિવિલ વર્કની કામગીરી માટે જાહેર નિવિદા નં. ૦૭ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
Details of Notice (Last date : 23/02/2023)

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા ગળતીયુ છાણીયું ખાતર ખરીદવાની જાહેરાત.
Advertisement details (Last date : 16/02/2023)

બુલ મધર ફાર્મ, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા જુદાજુદા પ્રકારના ભંગાર વેચાણની જાહેરાત.
Advertisement details (Last date : 15/02/2023)

બુલ મધર ફાર્મ, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા ગીર અને જાફરાબાદી પશુઓના ટેન્ડરથી વેચાણ માટેની જાહેરાત.
Advertisement details (Last date : 08/02/2023)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertisements